Viking Rønne Håndbold

Samværspolitik

Hvorfor overhovedet en samværspolitik

Viking Rønne Håndbold ønsker at indføre en samværspolitik af flere årsager.

1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i klubben

2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge i klubben

3. Vore trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i klubben

I Viking Rønne Håndbold er ungdomsspillerne højt prioriteret. Bestyrelsen stræber altid efter at tilgodese deres interesser inden for de rammer vi har. Vi har en ungdomsformand, som er kontaktperson og bindeled mellem trænere, ungdomsmedlemmer/forældre og bestyrelsen. På http://www.viking-handbold.dk findes kontaktinformationer på alle trænere og ledere i klubben.

Hvem skal kende vores samværspolitik

Det skal alle ledere, trænere, medlemmer og forældre - Ledere, trænere har pligt til at sætte sig ind i og efterfølge samværspolitikken.

Samværspolitikken er tilgængelig for alle på http://www.viking-handbold.dk

Børneattester

Lovgivningen kræver at klubben indhenter børneattester ved nyansættelser af trænere og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.

Man kan ikke fungere som leder eller træner i klubben uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver klubben ret til at indhente børneattest fra kriminalregisteret.

Bestyrelsen indhenter og behandler børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

Viking Rønne Håndbold følger de anvisninger og den politik, der vedtages af

Danmarks Idrætsforbund (DIF).

1. Foreninger må ikke ansætte børnetrænere eller udpege børne- og ungdomsledere, der er dømt for seksuelle overgreb.

2. Et medlem, der sigtes eller tiltales for et overgreb begået i tilknytning til klubben, skal øjeblikkelig suspenderes.

3. Dømmes et medlem, skal klubben, hvor overgrebet er begået, ekskludere den pågældende.

Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Hvad siger loven?

De paragraffer i straffeloven og serviceloven, der omhandler seksuelle overgreb og er relevante for klubben, er følgende:

1. Lov om indhentning af børneattester forpligter klubberne til at indhente børneattester på alle nye frivillige/ansatte i klubben, som har vedvarende kontakt med børn under 15 år. Det gør ingen forskel om man er lønnet eller frivillig.

2. Pædofilibestemmelsen (§ 222 + § 224 og § 225) omhandler den person, der har samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, som straffes med fængsel indtil 8 år. Er barnet under 12 år, eller har gerningsmanden truet eller tvunget sig til samleje kan straffen stige til tolv år.

3. Skolelærerparagraffen (§ 223) er en skærpelse, der siger, at den person, der har samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som er betroet vedkommende undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år – som træner eller leder har man pr. definition fået ”betroet” de børn og unge, man har ansvaret for til undervisning eller opdragelse. Det gælder uanset, hvilken titel man formelt har fået og uanset, om man er lønnet eller ulønnet.

4. Bestemmelsen om blufærdighedskrænkelse (§ 232) siger, at den, som ved uterlig forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil fire år eller med bøde under formildende omstændigheder.

5. Bestemmelsen om underretningspligt (§ 36), at den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller anden opdrageres siden udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Denne underretningspligt gælder for alle borgere døgnet rundt. Altså også for medlemmer under Viking Rønne Håndbold, hvis vi møder børn og unge, der har været eller er i situationer, der falder ind under bestemmelsen. At få ”kendskab til” gælder ikke enhver mistanke, men skal snarere læses som ”at være ret sikker på”.

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Retningslinjer

Bestyrelsen har udpeget formanden og ungdomsformanden til at være de kontaktpersoner, der på klubbens vegne træffer beslutning om, hvad der skal gøres i forbindelse med en henvendelse om en mistanke om krænkelse. Kontaktpersonerne har ansvaret for at der etableres kontakt til den mistænkte person, forældrene til det barn henvendelsen drejer sig om og evt. andre.

Kontaktpersonerne sørger også for kontakt til relevante myndigheder socialforvaltning, politi etc. og er de eneste, der på vegne klubbens udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Kontaktpersonerne har mulighed for at trække på den ekspertise, som DGI og DIF tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal kontaktpersonerne straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes til politiet.

Under samtalen med krænkeren skal der være to personer til stede og det skal sikres, at krænkeren ikke efter samtalen overlades til sig selv, men at der er pårørende eller professionel bistand til stede hos vedkommende.

Kontaktpersonerne har også ansvar for at klubbens medlemmer efterfølgende informeres.

Mobbepolitik - gensidig respekt

Respekt for hinanden er grundlaget for godt kammeratskab og essensen i det at deltage i holdsport og foreningsliv. Viking Rønne Håndbold skal være en klub hvor alle børn og unge trives både socialt og på banen.

I Viking Rønne håndbold er alle velkomne, så længe man respekterer hinanden og klubbens værdier. Mobning er uacceptabelt og strider grundlæggende mod vores værdier i klubben. Mobning er bortvisningsgrund, og oplever man mobning i klubben, skal det rapporteres til træneren/lederen med det samme, så vi kan søge mægling.

Ved gentagne eller grove tilfælde skal forældrene inddrages og bestyrelsen orienteres.

Rygning, alkohol og andre rusmidler

Rygning, alkohol og andre rusmidler hører ikke sammen med idræt. Da børnene ofte ser op til trænere og ledere er det vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det er klubbens holdning, at vi ikke drikker alkohol ved de daglige idrætsaktiviteter, og vi viser børn og unge, at alkohol i moderate mængder kun nydes ved festlige lejligheder af voksne ansvarlige mennesker.

Viking Rønne Håndbold accepterer ikke at ungdomsspillere indtager alkohol eller andre rusmidler på ture med klubben. Spillere som overtræder dette vil straks blive hjemsendt på forældrenes regning. Forældrene vil blive underrettet inden hjemsendelsen.

Indtagelse af euforiserende stoffer i Viking Rønne Håndbold regi medfører omgående ekskludering af klubben. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i BRK. Opdages salg/ køb af stoffer på klubbens område, eller mellem klubbens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Har man kendskab til, at klubbens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, der så vil handle jf. ovenstående.